Komplexné projekty
transformácie spoločnosti

Riadenie zmeny a transformácia spoločnosti patrí k najkomplexnejším aktivitám, ktoré si vyžadujú znalosti a skúsenosti v kľúčových oblastiach riadenia obchodných firiem.
 

Dosiahnutie cieľov firmy
v stanovenom čase

Podieľame sa na návrhu a implementácii motivačných schém a techník pre zvýšenie úspešnosti obchodných prípadov. Snažíme sa zhodnotiť možnosti realizácie produktu na trhu podľa špecifických charakteristík, analýzy konkurencie a benchmarkingu i nasýtenosti trhu.

Našim cieľom
je úspech zákaznika

Na rozdiel od mnohých konzultačných spoločností, HIC Slovakia je schopná a ochotná nielen navrhnúť potrebné opatrenia pre zmenu, ale aj podporiť implementáciu navrhovaných opatrení v rámci spoločnosti zákazníka.

Široká škála
tréningových programov

Osobný coaching top manažérov je na Slovensku novým prístupom, avšak bežnou praxou v západných spoločnostiach. Základnou výzvou top manažéra je skutočnosť, že v rámci spoločnosti je obtiažne diskusiou rozvíjať osobné idey a stratégie.

Projektové riadenie
zriadenia nových spoločností

Projektový manažment vnímame ako nástroj na dosiahnutie cieľov firmy v stanovenom čase, kvalite a s dodržaním odsúhlaseného rozpočtu.

 

Poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov

  • Organizácia integrovaných HR aktivít, návrh a implementácia jednotlivých modulov HR ako sú návrh organizačnej štruktúry, popis pracovných miest a zodpovedností zamestnancov, ich rozvoj, motivácia a hodnotenie.
  • Výber vhodných zamestnancov (licencia Národného úradu práce).
  • Coaching riadiacich pracovníkov a vrcholových manažérov.

Azda základným predpokladom každej firmy pre úspešné dosiahnutie jej cieľov je kvalitný a motivovaný ľudský kapitál. Poslaním HIC Slovakia je podporiť našich klientov pri nastavení organizácie riadenia ľudských zdrojov a maximálnom využití ľudského potenciálu, počínajúc návrhom organizačnej štruktúry spoločnosti, zodpovedností a kompetencií jednotlivých pracovných pozícií, identifikácii manažérov s rozvojovým potenciálom, návrhom motivačných schém a spôsobu merania výkonnosti. 

Našim klientom vieme poradiť pri výbere nových zamestnancov, a to aj prostredníctvom odborného assesmentu ich osobnosti, zhodnotenia predchádzajúcich pracovných skúseností kandidátov a odhadu ich potenciálu pre ďalší rozvoj. 

Nedostatočne definovaný popis zodpovedností pracovnej pozície je často typickým nedostatkom v rámci výberového procesu. Výsledkom je nižšia výkonnosť zamestnanca vzhľadom na nedostatočne stanovené ciele danej pracovnej pozície. Našim poslaním je pomôcť klientom formulovať požiadavky na danú pracovnú pozíciu, vyhodnotiť predošlé pracovné skúsenosti kandidáta a prostredníctvom psychologických a behaviorálnych testov zvážiť vhodnosť kandidáta na výkon danej pracovnej pozície spoločne s identifikáciou jeho rozvojového potenciálu. 

Nestačí však popísať pracovné miesto a s ním spojené zodpovednosti. Nevyhnutným kľúčom k úspechu je prepojenie zodpovedností s kľúčovými indikátormi výkonnosti a ich naviazanie na odmeňovací systém. Počas našich predošlých manažérskych skúseností sme získali schopnosť identifikovať reálne kritériá merania výkonu pre širokú paletu pracovných pozícií s ich prepojením na motivačný a odmeňovací systém. Naša spoločnosť má skúsenosti s implementáciou princípu "balanced score card" v rámci stanovenia reálnych a dosiahnuteľných osobných cieľov a ich naviazania na odmeňovací systém spoločnosti, s výsledným zvýšením produktivity. 

Typické projekty, ktoré sme realizovali v oblasti riadenia ľudských zdrojov:

  • Definícia popisov zodpovedností a pracovnej náplne senior manažérov s prepojením na kľúčové výkonnostné ciele pre poprednú poisťovaciu spoločnosť.
  • Personalizácia korporátnych ukazovateľov výkonnosti (key performance indicators - KPIs) pre senior manažérov v spoločnosti EuroTel Bratislava a.s. .
  • Definícia popisov pracovných miest, zodpovedností a nastavenie osobných parametrov výkonnosti v rámci transformačného programu v Slovenskej pošte.
  • Výber pracovníkov na kľúčové finančné pozície pre vedúcu poisťovaciu spoločnosť.
  • Výber key account manažérov pre poprednú investičnú spoločnosť.