Komplexné projekty
transformácie spoločnosti

Riadenie zmeny a transformácia spoločnosti patrí k najkomplexnejším aktivitám, ktoré si vyžadujú znalosti a skúsenosti v kľúčových oblastiach riadenia obchodných firiem.
 

Dosiahnutie cieľov firmy
v stanovenom čase

Podieľame sa na návrhu a implementácii motivačných schém a techník pre zvýšenie úspešnosti obchodných prípadov. Snažíme sa zhodnotiť možnosti realizácie produktu na trhu podľa špecifických charakteristík, analýzy konkurencie a benchmarkingu i nasýtenosti trhu.

Našim cieľom
je úspech zákaznika

Na rozdiel od mnohých konzultačných spoločností, HIC Slovakia je schopná a ochotná nielen navrhnúť potrebné opatrenia pre zmenu, ale aj podporiť implementáciu navrhovaných opatrení v rámci spoločnosti zákazníka.

Široká škála
tréningových programov

Osobný coaching top manažérov je na Slovensku novým prístupom, avšak bežnou praxou v západných spoločnostiach. Základnou výzvou top manažéra je skutočnosť, že v rámci spoločnosti je obtiažne diskusiou rozvíjať osobné idey a stratégie.

Projektové riadenie
zriadenia nových spoločností

Projektový manažment vnímame ako nástroj na dosiahnutie cieľov firmy v stanovenom čase, kvalite a s dodržaním odsúhlaseného rozpočtu.

 

Zvýšenie výkonnosti marketingu a predaja

  • Návrh organizácie marketingu a predaja vrátane návrhu marketingovej a distribučnej stratégie.
  • Implementácia postupov pri vývoji nových a sledovaní výkonnosti už existujúcich produktov a služieb s využitím metodológie "Stage Gate".
  • Assessment efektivity marketingovej komunikácie a reklamy.

V rámci zvýšenia výkonnosti našich klientov analyzujeme možnosti zefektívnenia marketingových aktivít. V tomto kontexte implementujeme dohodnutú organizáciu marketingových aktivít so zreteľom na základné funkcie marketingu, medzi ktoré patrí prieskum trhu, definovanie potenciálu trhu a segmentácia, analýza konkurencie, plánovanie, návrh/úprava produktov a služieb spoločnosti, cenotvorba, profitabilita a nákladovosť produktov a služieb, návrh a efektivita komunikačných aktivít. 

Pri definovaní postupov pre uvádzanie nových produktov a služieb vychádzame z osvedčenej metodológie "Stage Gate". Uplatnenie navrhovaného postupu podporuje selekciu inovatívnych myšlienok pre rozvoj obchodných aktivít spoločnosti, pričom zabezpečuje kontrolovaný priebeh prípravy produktov a služieb od plánovania profitability a objemu predaja až po projektový manažment ich implementácie. Dôležitým faktorom sa stáva zhodnotenie úspešnosti produktu po niekoľkých mesiacoch predaja v trhovom prostredí. 

Na základe uplatnenia marketingových nástrojov spoločne s klientom pripravíme distribučnú stratégiu, vrátane návrhu stanovenia plánov predaja a odmeňovacích schém pre jednotlivé distribučné kanály. Podieľame sa na návrhu a implementácii motivačných schém pre predajcov a podporných techník pre zvýšenie úspešnosti obchodných prípadov. Snažíme sa zhodnotiť možnosti realizácie produktu na trhu podľa špecifických charakteristík druhu podnikania klienta, analýzy konkurencie a benchmarkingu i miery nasýtenosti trhu. 

Medzi typické projekty, ktoré sme realizovali v rámci zefektívnenia marketingu a predaja patria: 

 

  • Návrh a implementácia postupu prípravy a uvádzania nových produktov a služieb v spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. .
  • Audit procesov predaja kľúčovým zákazníkom a návrh zmien v spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. s výrazným zvýšením výkonnosti.
  • Návrh marketingovej stratégie a optimalizácia priameho distribučného kanálu v poprednej investičnej spoločnosti.