Komplexné projekty
transformácie spoločnosti

Riadenie zmeny a transformácia spoločnosti patrí k najkomplexnejším aktivitám, ktoré si vyžadujú znalosti a skúsenosti v kľúčových oblastiach riadenia obchodných firiem.
 

Dosiahnutie cieľov firmy
v stanovenom čase

Podieľame sa na návrhu a implementácii motivačných schém a techník pre zvýšenie úspešnosti obchodných prípadov. Snažíme sa zhodnotiť možnosti realizácie produktu na trhu podľa špecifických charakteristík, analýzy konkurencie a benchmarkingu i nasýtenosti trhu.

Našim cieľom
je úspech zákaznika

Na rozdiel od mnohých konzultačných spoločností, HIC Slovakia je schopná a ochotná nielen navrhnúť potrebné opatrenia pre zmenu, ale aj podporiť implementáciu navrhovaných opatrení v rámci spoločnosti zákazníka.

Široká škála
tréningových programov

Osobný coaching top manažérov je na Slovensku novým prístupom, avšak bežnou praxou v západných spoločnostiach. Základnou výzvou top manažéra je skutočnosť, že v rámci spoločnosti je obtiažne diskusiou rozvíjať osobné idey a stratégie.

Projektové riadenie
zriadenia nových spoločností

Projektový manažment vnímame ako nástroj na dosiahnutie cieľov firmy v stanovenom čase, kvalite a s dodržaním odsúhlaseného rozpočtu.

 

Projektové riadenie

  • Návrh a implementácia korporátnej projektovej organizácie s ustanovením centrálnej projektovej kancelárie (projekt management office - PMO).
  • Outsourcing riadenia projektov týkajúcich sa organizačných zmien, rozsiahlych projektov zameraných na reorganizáciu a uvádzania nových prvkov IT infraštruktúry firmy.
  • Start-up manažment - projektové riadenie zriadenia nových spoločností.

Projektový manažment vnímame ako nástroj na dosiahnutie cieľov firmy v stanovenom čase, kvalite a s dodržaním odsúhlaseného rozpočtu. Našich klientov podporujeme v návrhu a ustanovení centrálnej projektovej kancelárie, ktorá vie zabezpečiť kontrolu a koordináciu komplexného portfólia projektov, v súčinnosti s rozvojom ľudského potenciálu a talentu projektových manažérov. 

Prostredníctvom realizovaných projektov HIC získala špeciálne skúsenosti s plánovaním rozsiahlych a komplexných projektov zameraných na organizačné zmeny, start-up nových spoločností, uvádzanie nových produktových línií, ako aj vývoj softvéru a koordinácia zmien v infraštruktúre IT. Našou úlohou je spoločne s top manažmentom identifikovať všetkých relevantných "vlastníkov" a ich očakávania, popísať riziká a navrhnúť organizáciu projektu pred tým, ako sa prijmú záväzné rozhodnutia. Plán míľnikov používame ako nástroj odhodlania spoločnosti dosiahnuť stanovené ciele prostredníctvom životného cyklu projektu. 

Realizácia plánu predstavuje vypracovanie cieľov projektu, ako aj identifikácia nevyhnutných úloh a aktivít súvisiacich s danými cieľmi. Tým sa zabezpečí, že termín a rozpočet zostanú v plánovanom rámci a napriek tomu budú mať všetci zúčastnení pocit spoluúčasti a spokojnosti. Najmä pri rozsiahlych projektoch využívame dynamické plány s cieľom zabezpečiť využitie zdrojov tam, kde ich treba. Takto naše ciele zostávajú v súlade s potrebami spoločnosti, minimalizujeme dodatočné zdroje, čo v konečnom dôsledku pozitívne vplýva na kvalitu dosiahnutých výsledkov. 

Otvorenou diskusiou môžeme okrem toho dosiahnuť dobrú motiváciu projektového tímu, ktorá tvorí nevyhnutný predpoklad pre naplnenie cieľov projektu. Takto je možné ľahšie integrovať požadované alebo kompenzovať neželané zmeny. 

HIC bola poverená konsolidáciou komplexných a kritických projektov, ktoré mohli byť napokon k spokojnosti zákazníka úspešne ukončené. 

Medzi typické projekty, ktoré sme realizovali v rámci projektového riadenia patria:

  • Návrh a implementácia centrálnej projektovej kancelárie v spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. .
  • Riadenie komplexných projektov transformácie IT infraštruktúry vo Všeobecnej úverovej banke a Investičnej rozvojovej banke.
  • Start-up manažment novej produktovej línie v Poštovej banke, a.s.